Duplikaty dokumentów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 381 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: dz. U. z 2012r., poz.1282).


I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz dowód dokonania opłaty skarbowej.

4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

5. Termin wydania duplikatu do 7 dni.


II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 2) – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

6. Duplikat świadectwa zawiera:
- na pierwszej stronie u góry wyraz „DUPLIKAT”
- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną
- nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności
- datę wystawienia duplikatu
- podpis dyrektora szkoły
- pieczęć urzędową

7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

8. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji odmawia się pisemnie wydania duplikatu.


III. Sposób załatwienia.

1. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

2. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


Dokumenty do pobrania

  • Wniosek o duplikat legitymacji .docx
  • Wniosek o duplikat legitymacji .pdf
  • Wniosek o duplikat świadectwa .docx
  • Wniosek o duplikat świadectwa .pdf
  • Zwolnienie , usprawiedliwienie nieobecności ucznia .docx
  • Zwolnienie , usprawiedliwienie nieobecności ucznia .pdf